Hvordan arbejder jeg?

Målet med psykoterapi er at styrke dine ressourcer, skabe forandringer og forbedret livskvalitet. Samtale med en psykolog er et tillidsvækkende møde, hvor du har mulighed for at blive forstået, opnå lettelse, større indsigt og overblik over din situation. Du kan få hjælp til følelsesmæssig bearbejdning, mere nuanceret tænkning, og støtte til at udfordre dig selv i aktiviteter, du helst undgår.

Min psykoterapeutiske tilgang er integrativ. Jeg er specialiseret i kognitiv adfærdsterapi, klinisk hypnose, ego state terapi og psykodynamisk terapi, som du kan læse mere om under de respektive afsnit. Metoderne komplementerer og supplerer hinanden, hvilket gør det naturligt for os at integrere dem i et behandlingsforløb.

I integrativ terapi arbejder jeg med alle sansemodaliteter, og vi integrerer kognitive, psykodynamiske og hypnoterapeutiske metoder. Gennem den kognitive terapi lærer du f.eks. metoder til undersøgelse, accept og modificering af dine depressive overbevisninger og adfærd, mens klinisk hypnose er mere oplevelsesorienterede og følelsesmæssige-kropslige forankrede metoder. Hvis vi inddrager hypnose i behandlingen, kan du få hjælp til de underliggende mekanismer bag symptomerne, da den hypnotiske tilstand fremmer adgangen til ikke-bevidste processer.

Hypnosens bidrag i psykoterapi


Hypnoterapi kan inddrages på mange forskellige måder i psykoterapi. En god måde at afrunde en psykoterapeutisk konsultation på er at tilbyde trancearbejde. Du inviterer klienten ind i en fordybet tilstand, så udbyttet af samtalen kan forankre sig. Du hjælper klienten med at mærke, hvad der føles rigtigt, hvad der giver mening. Under trancen kan klienten blive mere afklaret, tage ny læring ind, og lytte til sin egen indre konstruktive stemme. Hun kan forestille sig forandringer hun ønsker skal ske, hvor hun oplever at have modet og drivet til at sætte dem i værk. Tiden afsat til denne afsluttende fordybelse kan være utrolig godt givet ud. På et tidspunkt slipper analyse og ord op, måske kan klienten ikke tage mere ind, måske kan man bare ikke nå at finde en landing på komplekse problemstillinger i dag, eller måske sidder klienten fast i noget som giver reel usikkerhed og frustration. Her kan klientens egne ikke bevidste ressourcer træde til, og bidrage med accept, klarhed, mod og indre ro. Det kan være, der blot er 5 min tilbage af sessionen, eller måske 10-15 min. At tilbyde en fordybende trance kan være en måde, hvor du sikrer, at klienten går fra sessionen med en oplevelse af håb, hvilket psykoterapi forskning jo fremhæver som væsentligt for det terapeutiske udbytte.

Den lille afsluttende fordybelse er blot én af mange måder at inddrage hypnose i psykoterapi på. En anden måde kan være i starten af samtalen. Den stressede, nervøse eller modløse klient kan have brug for hjælp til at komme i en anden tilstand. En tilstand, hvor klienten er i bedre kontakt med sig selv, det væsentlige og mere modtagelig for ny læring.

Og så er der selvfølgelig de mange måder, hvor man arbejder mere terapeutisk under trancetilstand, og bruger det meste af sessionen på dette. Du afsætter ½-1 time, nogle gange endda længere, hvis der er mulighed for en dobbelttid, til en dybere hypnose. Så er der rammer til at lave en aldersregression, åbne op for svigt og traumer, og få det afrundet så godt som muligt i dagens session. I en hypnoterapeutisk session kan I nænsomt og trygt undersøge årsager til problemer, heale traumer, hente fraværende ressourcer ind i forhold til fastlåste problemstillinger, skabe nye sammenhænge og få nye perspektiver. Den hypnotiske tilstand er oplevelsesorienteret, hvilket er en af dens styrker. Det virker meget bedre at opleve sig selv som et sårbart, svigtet lille barn og komme i kontakt med noget af det, der skete engang for barnet. Betydningsfulde erfaringer, som har sat sig som spor (ego states) i klientens personlighed, så de stadig hæmmer, skaber ubehag og uhensigtsmæssige mønstre for klienten. Vi kan under trancen tilføre noget af det, der manglede dengang. Og vi kan under trancen give ego states nye funktioner, og forbedre kommunikationen i klientens indre familie. Ved at klienten får kontakt med sig selv på denne sanseligt levende måde, øger vi chancerne for egen omsorg. F.eks. kan en person, der lider af angst, blive vred og frustreret på sig selv over at angsten kommer og har impulser til at undgå eller flygte fra situationen, fordi den er så ubehagelig. Ved at få en erfaring med at drage omsorg for sig selv, når hun er sårbar, acceptere det sker for hende indimellem, bliver hun bedre til at yde selvberoligelse og håndtere de angstfyldte situationer. Det giver selvtillid og mod på at sætte sig selv nye udfordringer. Vi kan også opleve det mirakuløse at angsten forsvinder helt efter en sådan hypnoanalyse. Ofte kan jeg behandle fobier – det er som oftest frygten for edderkopper eller flyveture klienter søger hjælp til – på 1-2 dobbeltsessioner. Fobier, der har været hæmmende for klienten i årevis og ikke har kunne forløses med samtaleterapi.

At inddrage hypnose i psykoterapi er for mig essensen i at lave integrativ terapi. I psykoterapien sætter vi fokus på klientens følelser, tanker, adfærd, relationer, sindstilstand, trivsel, rydder op i rygsækken og skaber bedre retning i livet. Man kan komme langt med disse områder i den tillidsfulde samtale, med god kontakt, spørgsmål, aktiv lytning, nye perspektiver, kognitive metoder og psykoedukation. At supplere dette arbejde med en fordybende trancetilstand med meningsfulde forslag fra terapeuten, giver optimale betingelser for at klienten kan integrere det – tage det til sig på sin egen måde. Og det øger chancerne for at det terapeutiske udbytte fører til forbedret mental trivsel og bliver omsat i klientens liv.  

Det er ikke kun klienten, der kan få nok af ord og analyser og eksponeringsopgaver. Psykoterapeutiske samtaler kalder på særlige terapeut ressourcer. Det kan være anstrengende arbejde i længden for terapeuten. For nogle terapeuter sker der det, at man bliver udbrændt og begynder at køre mere på autopilot og undervise for meget. Man har ikke længere overskuddet til at være tilstrækkelig nærværende og indleve sig i den enkelte klient. Ved at lade klienten lukke sine øjne, samtidig med at du selv går ned i et roligere tempo og faciliterer adgangen til klientens og dit eget ubevidste, inviterer du flere ressourcer ind i det terapeutiske rum. Ressourcer som dukker ubesværet frem. Du bruger dig selv på en anden måde, og får bedre adgang til din kreativitet, indlevelsesevne og omsorg. Det hjælper dig til at overleve bedre som terapeut, og det bliver lidt sjovere. Trancetilstanden er for det meste og for de fleste en meget behagelig tilstand at være i. Som oftest giver den et godt udbytte, så du får en god tilbagemelding. Det hjælper på, at du som terapeut oplever at lave noget meningsfuldt. Det er min erfaring med hypnoterapi. En erfaring, der bliver bekræftet af psykoterapiforskning, hvor metaanalyser af psykoterapeutiske forløb med og uden inddragelse af hypnose sammenlignes, og hvor forløbene med inddragelse af hypnose får de bedste behandlingsresultater.